29/6/09

Verán

Na toalla están escritas as seguintes palabras (laureadas) en enrrugados caracteres veraniegos: ah! il dolce far niente!.
Deitado na area deixando ao sol e á salitre atravesarme deica a médula, venme á cabeza a imaxe de Marcello Mastrioniani e Jack Lemon en Macarroni, sentados nun espigón mediterráneo con só o mar, a amizade e a nugalla por fronteira.

En la toalla están escritas las siguientes palabras (laureadas) en arrugados caracteres veraniegos:ah! il dolce far niente!.
Tumbado en la arena dejando al sol y al salitre atravesarme hasta la médula, me viene a la cabeza la imagen de Marcello Mastrioniani y Jack Lemon en Macarroni, sentados en un espigón mediterráneo con sólo el mar, la amistade y la pereza por frontera.

Praia de Francón, Cangas, Pontevedra

25/6/09

Serralves (2)


En Serralves o tempo crúzase no teu camiño coma unha liña art decó: un trazo curvo coas xemas dos dedos que marca o comezo e o fin do teu vó.

En Serralves el tiempo se cruza en tu camino como una línea art decó: un trazo curvo con las yemas de los dedos que marca el comienzo y el fin de tu vuelo.

Casa de Serralves, Oporto

22/6/09

Serralves (1)

Serralves: aí viviriamos, entre o soño da tarde sobre a herba e o tempo pasando quedo baixo a fiestra de occidente. Alí onde o xardín se pecha de aligustre e teixos.

Serralves: ahí viviríamos, entre el sueño de la tarde sobre la hierba y el tiempo pasando en silencio bajo la ventana de occidente. Allí donde el jarcín se cierra de aligustre y tejos.

Casa de Serralves, Oporto

20/6/09

Ao outro lado

Descubríu o seu alter-ego xusto embaixo dos seus zapatos [só lle abrolla cando chove]

Descubrió su alter-ego justo debajo de sus zapatos [sólo le brota cuando llueve]

As Avenidas, Vigo
[Exif ISO 400 / 55mm / 1/60 en f8]

17/6/09

A muller de Trocadero

Alí estaba ela, no seu cárcere satinado, toda saudade de ser nas mans e na ollada. Disparei a foto e xirei o expositor un chisco. Logo seguín andando Trocadero abaixo, con dúas rosas no sensor da cámara e a sensación dun certo e ineludible deber cumprido. Ollei cara atrás e alguén sospeitosamente parecido a min apuntaba o seu obxectivo á muller, e sorríame preocupantemente cómplice.

Allí estaba ella, en su carcel satinada, toda saudade de ser en las manos y en la mirada. Disparé la foto y giré el expositor un poco. Luego seguí andando con las rosas en el sensor de la cámara y la sensación de un cierto e ineludible deber cumplido. Miré hacia atrás y alguie sospechosamente parecido a mi apuntaba su objetivo a la mujer y me sonreía preocupantemente cómplice.

Trocadero, París

13/6/09

Amélie

A única patria do home é a súa infancia
[Rainer Maria Rilke]

Café les deux Moulins (o Café de Amélie), Montmartre, París

4/6/09

Bouzas

Acougar é ás veces contar lentamente os barcos na supeficie calma do mar do mediodía

Descansar es a veces contar lentamente los barcos en la superficie tranquila del mar del mediodía


Bouzas, Vigo